HOONETE | TEEDE

PROJEKTEERIMINE

HOONETE
PROJEKTEERIMINE

  • elamud
  • ärihooned

TARISTU
PROJEKTEERIMINE

  • teed, tänavad, parklad
Aatom Projekt OÜ - Eesti ehituskonsultatsiooniettevõtete liige

Aatom Projekt OÜ on Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu liige.

Hooned

Eramud, paarismajad

Korterelamud

Büroohooned

Tootmishooned

Taristu

Teed, tänavad, parklad

Detailplaneeringud

Maastikuarhitektuur

 

Projekteerimine ja ehitusprojektid

„Peamiselt oleme keskendunud elamute (eramajad, ridaelamud, kortermajad), büroo ja tootmishoonete projekteerimisele.

Hoonete projekteerimine

Peaprojekteerimine, projekteerimise projektijuhtimine.

Ehitusprojekti osad teostame reeglina kõigepealt eskiislahendusena, seejärel eelprojektina (KOV menetluseks) ning põhiprojektina (ehitustöödeks). Vajadusel on võimalik tellida ka tööprojekti staadiumi.

Ehitusprojekt sisaldab üldjuhul arhitektuurset ja konstruktiivset osa, vee- ja kanalisatsiooni osa, kütte-ja ventilatsiooni osa, elektri- ja side osa ning tee-ehituslikku osa. Kui kliendil on täiendavaid soove, näiteks maastiku- või sisearhitektuurset osa, saame ka need lisada.

Korterelamute renoveerimisprojektid

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima.

Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, tehnilistest joonistest, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest (joonised, skeemid, tabelid, graafikud, ekspertiiside ja uuringute aruanded ja muud dokumendid). Lisaks muudele andmetele sisaldab ehitusprojekt kohalikule omavalitsusele kirjaliku nõusoleku, ehitusloa ja kasutusloa taotlemisel esitatavaid tehnilisi andmeid. Valminud projekt vastab kõigile kehtestatud ehitusprojekti nõuetele ja normidele.

Projekteerime kõiki ehitusprojekti staadiumeid.

Eskiis: ruumilahenduse üldpõhimõtet kujutav arhitektuuri- või insenerivaldkonna kavand koos selgitustega, mille eesmärgiks on anda kavandatava ehitise, ehitise osa, objekti idee ja terviklahenduse üldpõhimõtted. Eskiis eelneb ehitusprojekti koostamisele ja on ehitusprojekti lähtekohaks.

Eelprojekt: ehitusprojekti esimene staadium ehk arengujärk, mis üldjuhul lähtub eskiisist ja lähteülesandest ning milles töötatakse välja ja valitakse ehitise projektlahenduse põhimõtted ning üldine kvaliteeditase.

Põhiprojekt: ehitusprojekti teine staadium, milles detailiseeritakse eelprojekti staadiumis välja valitud projektlahendust ja nõudeid kvaliteedile ulatuses, mis on aluseks ehituskulude määramiseks, ehitushanke läbiviimiseks ja ehitustööde pakkumise koostamiseks.

Tööprojekt: ehitusprojekti kolmas staadium, milles detailiseeritakse eel-
ja põhiprojektis kirjeldatud projektlahendust ning kvaliteedinõudeid täpsuseni, mis on kohane ehitustöö vahetuks tegemiseks ehitusplatsil.

Projekteerija järelevalve: tööprojekti koostanud projekteerija ehitusaegne konsultatsiooniteenus, mille sisuks on:
– projektlahenduste selgitamine ehitajale;
– erisuste lahendamine tulenevalt lahknevustest ehitusprojekti lähteandmete ja ehitusplatsi tegeliku olukorra vahel;

Põhimaterjalide koguste kokkuvõte: ehituskulude hindamise ja ehitushanke dokument, milles esitatakse kõigi projektlahendusse kuuluvate seadmete, ehitusmaterjalide ning –toodete kogused.

 

Telli endale vajalik projekteerimine

Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust!