HOONETE  | TEHNOSÜSTEEMIDE | TARISTU

PROJEKTEERIMINE

EHITUSUURINGUD

Projekteerimine - ISO9001

Aatom Projekt OÜ juhtimissüsteem vastab kvaliteedistandardi ISO 9001:2015 nõuetele.

Aatom Projekt OÜ - Eesti ehituskonsultatsiooniettevõtete liige

Aatom Projekt OÜ on Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu liige.

Hooned

Eramud

Paarismajad

Korterelamud

Büroohooned

Tootmishooned

Tehnosüsteemid

Vesi ja kanalisatsioon

Küte, ventilatsioon ja jahutus

Elekter (tugev- ja nõrkvool)

Targa maja” automaatika

Elektriautode laadimispunktid

Taristu

Teed, tänavad, parklad

Tehnovõrgud (VKKVEL)

Detailplaneeringud

Maastikuarhitektuur

 

Projekteerimine ja ehitusprojektid

„Peamiselt oleme keskendunud elamute (eramajad, ridaelamud, kortermajad), büroo ja tootmishoonete projekteerimisele. Lisaks pakume küttesüsteemide, ventilatsioonisüsteemide, veevarustuse ja kanalisatsiooni ning gaasivarustuse projekteerimist. Teostame energiaaudit ja energiamärgise väljastamist.”

Hoonete projekteerimine

Peaprojekteerimine, projekteerimise projektijuhtimine.

Ehitusprojekti osad teostame reeglina kõigepealt eskiislahendusena, seejärel eelprojektina (KOV menetluseks) ning põhiprojektina (ehitustöödeks). Vajadusel on võimalik tellida ka tööprojekti staadiumi.

Ehitusprojekt sisaldab üldjuhul arhitektuurset ja konstruktiivset osa, vee- ja kanalisatsiooni osa, kütte-ja ventilatsiooni osa, elektri- ja side osa ning tee-ehituslikku osa. Kui kliendil on täiendavaid soove, näiteks maastiku- või sisearhitektuurset osa, saame ka need lisada.

Korterelamute renoveerimisprojektid

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima.

Kredexi rekonstrueerimistoetus 2019 on avatud.

(kivi, betoon, teras, puit) tugevusarvutused, dimensioneerimine, dokumentatsiooni koostamine

Targa maja lahendused

Tark maja on kaasaegne koduautomaatika lahendus, mis võimaldab oma elukeskkonda pea täielikult kontrollida ning juhtida, eesmärgiga muuta see oluliselt mugavamaks, isetoimivamaks, turvalisemaks ja säästlikumaks.

Elektrisüsteemide projekteerimine (ES)

Tugev– ja nõrkvoolu ning automaatikasüsteemid.

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide projekteerimine (KVJ)

Katlad, soojuspumbad, soojustagastusega süsteemid, korterelamute küttesüsteemide rekonstrueerimine

Ehitise auditid

Auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga vastavalt ehitise auditi lähteülesandele. Auditi tegemises kord vastab Majandus- ja taristuministri määrusele nr 116 (24.09.15)

Miks valida meid?

Kõigil meie töötajatel on erialane haridus ja vajalik töökogemus. Oleme sõbralik ja professionaalne meeskond.

Projekteerime energiasäästlikke hooneid mille küttekulud on minimaalsed.

Aatom Projekt OÜ-le on väljastatud juhtimissüsteemi sertifikaat vastavalt ISO 9001:2015 standardile.

Anname kõigile teostatud töödele garantii ja vastutame selle eest.

Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, tehnilistest joonistest, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest (joonised, skeemid, tabelid, graafikud, ekspertiiside ja uuringute aruanded ja muud dokumendid). Lisaks muudele andmetele sisaldab ehitusprojekt kohalikule omavalitsusele kirjaliku nõusoleku, ehitusloa ja kasutusloa taotlemisel esitatavaid tehnilisi andmeid. Valminud projekt vastab kõigile kehtestatud ehitusprojekti nõuetele ja normidele.

Projekteerime kõiki ehitusprojekti staadiumeid.

Eskiisprojekt – millega lahendatakse ehitise ja krundi arhitektuurne lahendus. Hoone kuju, ruumiline lahendus, kasutatav ehitusmaterjal ja krundil paiknemine.

Eelprojekt – on vajalik ehitusloa taotlemiseks. Eelprojekti staadiumis esitatakse lisaks arhitektuursele lahendusele ka tehnilised osad. (konstruktsioonid, veevarustus ja kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon, gaasivarustus, elektri ja nõrkvoolu lahendused)

Põhiprojekt – on vajalik ehitusmahtude hindamiseks ja selle alusel saab võtta hinnapakkumisi ehitusettevõtetelt. Põhiprojekti staadiumis esitatakse ehitise detailne lahendus. (tarindite materjalid ja gabariidid, tehnosüsteemide tehnilised parameetrid)

Tööprojekt – on juhiseks ehitusettevõttele ehitamiseks. Projektis on näidatud kõik konstruktsioonid, vajalikud lõiked ning sõlmed.

Telli endale vajalik projekteerimine

Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust!